Misstro i praktiken

en etnografisk studie om misstänksamhet inom allmänmedicinsk praktik i COVID-19:s efterdyningar 

Projektbeskrivning
Forskningsfrågor
Om projektet

Wallpainting on Covid 19
Photo: Claudio Furlan – LaPresse, 21 July 2020 Milan (Italy). “News Murales” at via Palizzi, Quarto Oggiaro. Graffiti by the artist Cosimo Cheone and dedicated to the healthcare staff of the “Sacco” hospital in Milan.

Projektbeskrivning

Förtroendet för hälso- och sjukvårdsmyndigheter runt om i världen befinner sig i en allvarlig kris. Bland de bakomliggande faktorerna finns ökade vårdomkostnader till följd av ökad medellivslängd, beroendet av avancerad medicinsk utrustning och utbredningen av vinstdrivande vård. COVID-19 har förvärrat en redan alarmerande situation och samtidigt visat på en utbredd misstro som många upplever i förhållande till vård från vårdgivare, liksom till staten och myndigheter i allmänhet.

Detta projekt ämnar studera den misstron i en specifik kontext, nämligen primärvården i Italien, ett land som drabbats hårt av pandemin samtidigt som dess befolkning upplever effekterna av ett sönderfallande offentligt vårdsystem.Med en etnografisk undersökning av två primärvårdskliniker kommer detta projekt att dokumentera misstrons dynamik i de situerade och vårdrelaterade interaktioner som utspelar sig mellan patienter och allmänpraktiserande läkare i Italien i efterdyningarna av COVID-19.
Studien kommer att belysa misstro inte bara som frånvaron eller bristen på tillit, utan också som en interaktionell och strukturell resurs och kraft i sin egen rätt. I och med detta kommer projektet även att bidra till debatter om “tillitens kris” inom hälso- och sjukvården.

Undersökningen kommer att kontrastera vedertagna uppfattningar om misstro och analysera misstrons mångfacetterade riktningar inom vården (till exempel mellan patient–läkare eller läkare-sjukhusadministrationen). Studien bidrar därmed med fördjupad kunskap och nya perspektiv på en aktuell och akut utmaning inom hälso- och sjukvård, som i sin tur hjälper oss att förstå misstrons komplexitet i en tid kantad av hälsokriser.

Forskningsfrågor

  1. Hur uppstår misstroendet bland patienter och läkare i allmänpraktiken och vilka former tar det sig? Hur korrelerar det med kön, etnicitet, ras eller klass?
  2. Vad är läkares respektive patienters uppfattningar om misstroende?
  3. Vilka är de praktiska effekterna av misstro i vården och vad ger de?
  4. Hur påverkar yttringar av misstroende – misstänksamhet och dubbla agendor – sättet att tillhandahålla sjukvård, och hur påverkas möjligheten att bygga relationer baserade på förtroende?

Om projektet

Tidsperiod

2022-2024

Finansiering

Vetenskapsrådet

Forskare
Senast uppdaterad: 2022-03-24