I spänningsfältet mellan primärvård och sjukhusvård

Finns det förutsättningar att implementera den nya primärvårdsreformen?

Projektbeskrivning

Sveriges regering har nyligen initierat en primärvårdreform som innebär att hälso- och sjukvård ska erbjudas så nära medborgarna som möjligt och anpassas efter varje individs unika livssituation. Istället för att vårdas på sjukhus är tanken att sjukvårdsinsatser utförs i patientens hem eller på en lokal vårdinrättning, exempelvis en vårdcentral eller ett vårdcentrum där kommuner och regionen samverkar. Genom att utveckla den ’nära vården’ och öka samverkan menade reformskaparna att tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet skulle komma att förbättras vilket i förlängningen innebär en mer personcentrerad hälso- och sjukvård. Primärvårdsreformen innebär en stor omställning av dagens sjukhustunga hälso- och sjukvård. För att förverkliga förändringen krävs inte bara nya organisatoriska lösningar och arbetsmetoder, utan också att resurser omfördelas från sjukhusvården till primärvården. Att implementera storskaliga förändringar har visat sig vara mycket svårt och i Sverige, där sjukvårdssystemet kännetecknas av flernivåstyrning och starka medicinska professioner, är det troligt att implementeringen av reformen kan möta stora utmaningar. Genom att följa implementeringen av den svenska primärvårdsreformen syftar projektet till att undersöka hur regionala aktörer balanserar regeringens intentioner att stärka primärvården med den egna regionens prioriteringar och organisatoriska förutsättningar. Projektet syftar även till att studera vilka effekter regionernas implementering av primärvårdsreformen har haft för sjukvårdens tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Genom detta kan projektet bidra med relevant kunskap om vad som kan påverka implementering i ett hälso- och sjukvårdssystem som kännetecknas av flernivåstyrning, till exempel maktrelationen mellan staten och regionerna, regionens förmåga att möjliggöra organisatorisk förändring samt vilken betydelse olika professionella intressen och normer har för implementeringsprocessen.

Kvinnlig sjukvårdspersonal håller en äldre kvinnlig patient i handen

Om projektet

Detta projekt är en del av CMHS arbete att uppmuntra tvärvetenskapliga forskning med samarbete mellan vetenskapsområdena med-farm och hum-sam.

Projektfinansiering

CMHS Seedmoney.

Forskare
Senast uppdaterad: 2021-10-10