Forskarnätverk

Samarbetet inom medicinsk humaniora och samhällsvetenskap är öppet för alla anställda inom Uppsala universitet. Är du intresserad av att vara med, kontakta koordinator Erika Sigvardsdotter.

Forskare

Forsknings- och undervisningsintressen

Anders Backlund
Professor i farmakognosi

Farmakognosi, historiska och traditionella läkemedel, systematisk botanik, evolutionsbiologi och dess idéhistoria, Linné, hans arbete och betydelse

Johan Bengtsson
Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri

Negativa symtom vid psykossjukdom, autonoma nervsystemet (särskilt hjärtfrekvensvariabilitet) och repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS), sjukdomsontologi, nosologi, meta-forskning och placeboeffekter

Maria Björkman
FD, Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet (tidigare koordinator för Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap, UU)

Eugenik, rasbiologi, genetisk vägledning, Neurosedyn (thalidomide), prostatamedicin, risk, screening, biopolitik, utveckling av medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

Maja Bodin
Postdoktor, Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

Reproduktiv hälsa, familjeplanering, graviditetsplanering, genus

Hannah Bradby
Professor i sociologi

Josefin Bäckström
Universitetslektor vid institutionen för neurovetenskap

Medicinhistoria (särskilt antiken), psykiatrins historia, hälso- och sjukvårdsprofessionernas historia (särskilt sjuksköterskeprofessionen), sociologiska aspekter av utbildningsval

Moa Kindström Dahlin
Universitetslektor, Juridiska institutionen

Annelie Drakman
FD, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet (tidigare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, UU)

Kroppens historia, 1800-talets medicinhistoria, åderlåtning, miasma, medicinsk praktik

Hedvig von Ehrenheim, docent i antik historia, forskare Institutionen för arkeologi och antik historia

Medicinhistoria, särskilt Corpus Hippocraticum och Galenos, emotionsforskning, placebo-effekter.

Kristina Engwall, docent i historia, Cesar (Centrum för socialt arbete)

Funktionshinderhistoria, ”sinnesslövård”, genus, sexualitet

Lise Eriksson
Docent i religionssociologi, forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Sexuell och reproduktiv hälsa, assisterad befruktning, surrogatmoderskap, familje- och släktskapsstudier, migration, religion och sociala normer

Birgitta Essén
Professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård

Sexuell och reproduktiv hälsa, migration

Jameson Garland
Forskare, Juridiska institutionen

Medicinsk rätt, genus, sexualitet och rätt, familjerätt, komparativ rätt, kritisk teori, konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter, sakrätt

Malin Gingnell
Institutionen för psykologi

Ångest och emotionsforskning – hur påverkas neurovetenskapliga forskningsmetoder av samhällsutveckling och idétraditioner?

Jan Grimell
Postdoktor, Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Institutionssjälavård, själavård, narrativ identitet, identitetsarbete

Erik Grönkvist
Universitetslektor, Nationalekonomiska institutionen

Hälsoekonomi

Irina Hron
Docent, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

Skin writing, dermography, skin studies, cultural history of skin, medical history, ethics and literature, comparative literature 

Isto Huvila
Professor i biblioteks- och informationsvetenskap

Hälsoinformationsbeteende, patientjournaler, e-hälsa

Ellinor Hållén
FD, forskare vid Filosofiska institutionen (anknuten)

Medvetandefilosofi, psykisk hälsa (ångest), psykoanalys/terapi, uttryck, utbildningsfilosofi

Anne Ingvarsson
FD, 1:e antikvarie vid Gustavianums historiska samlingar

Bioarkeologi, egeisk förhistoria, medicinhistoria, mänskliga kvarlevor, repatrieringsfrågor

Eva Jangland
Docent i omvårdnad, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Personcentrerad vård, Fundamentals of Care, patientdelaktighet, kompetens och professionsutveckling

Britt-Inger Johanson
Professor vid Konstvetenskapliga institutionen

Sanatorier

Solveig Jülich
Professor i idé- och lärdomshistoria

Medicinens och biomedicinens historia, historiska perspektiv på etik och värdekonflikter i medicinsk forskning, historiska studier av medicinens visuella och materiella kultur

Anna-Malin Karlsson
Professor, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet
(tidigare vid UU)

Diskurs- och interaktionsanalys; multimodalitet, språk- och kunskapsutveckling, hälsokommunikation

Amanda Lagerkvist
Professor i medie- och kommunikationsvetenskap

Existentiella mediestudier, automationen som levd erfarenhet, existentiella utmaningar och etiska imperativ kring biometrisk AI

Francis Lee
Docent, Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle, Chalmers (tidigare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, UU)

Medicinsk och biomedicinsk sociologi, teknik- och vetenskapsstudier, värderingsstudier, kunskaps-produktion och nya teknologier inom biomedicin och medicin

Anna-Sara Lind
Professor, Juridiska institutionen och forskare vid CEMFOR och CRS

Olof Lindahl
FD, biträdande universitetslektor inom internationellt företagande, Företagsekonomiska institutionen och Uppsala Antibiotikacentrum

Antibiotikaresistens, antibiotikautveckling, innovationsincitament, ansvarsfull antibiotika-användning, diagnostikutveckling och implementering

Matilda Lindgren
Doktorand i genusvetenskap och reproduktiv medicin, Centrum för genusvetenskap och forskarskolan WOMHER

Sexuell och reproduktiv hälsa, reproduktivt beslutsfattande, genus- och queerteori, sexualitetsstudier, familje- och släktskapsstudier, hbtqi- och solofamiljer, assisterad befruktning, ägg- och embryodonation. 

Steve McKeever
Institutionen för informatik och media, biträdande föreståndare för Uppsala Diabetescentrum

Kopplingen mellan biovetenskap och databehandling

Claudia Merli
Docent vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Luis de Miranda
Postdoktor, Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

Kontinentalfilosofi, medicinsk humaniora, filosofisk hälsa

Åsa Muntlin
Docent i omvårdnad, Institutionen för medicinska vetenskaper

Fundamentals of Care, vårdprocesser, akutsjukvård och ledarskap samt professionsutveckling ur ett historiskt men också prospektivt perspektiv

Hedvig Mårdh
Forskare vid Konst-vetenskapliga institutionen

Kulturarv, museum, mental health geography, offentlig konst, konstnärlig iscensättning

Ingrid Nylander
Professor i farmaceutisk farmakologi

Matts Olovsson
Professor/specialistläkare i obstetrik och gynekologi

Kvinnohälsa. Hur ser de processer ut som avgör synen på kvinnosjukdomar? Relationen mellan läkare och patient.

Mirko Pasquini, Institutionen för kulturantropologi och etnologi och Engaging Vulnerability-programmet (personlig hemsida hos programmet)

Medical Anthropology, Global Health, Emergency care, Hospital ethnography, Care infrastructures, Phenomenology, Mental health, Ethics of care, ER overcrowding, Triage, Violence against health care staff, Trust, Community participation in health

Torsten Pettersson
Professor i litteraturvetenskap

Biblioterapi: läsning för bättre psykisk hälsa, läsarreaktioner på våld i skönlitterära texter

Cecilia Rodéhn
Forskare vid Centrum för genusvetenskap

Kulturarv, museum, mental health geography, genus, funktionalitet

Helga Sadowski
Forskare, PhD,
Institutionen för informatik och media, Uppsala Universitet

Human-Computer Interaction, Digital health technologies, reproductive health apps, ICTs and family communication, Family work and digital media

Sigrid Schottenius Cullhed
Docent i litteraturvetenskap

Psykotraumatologi, litterärt berättande, medicinsk narratologi

Erika Sigvardsdotter
FD, koordinator vid Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

Utveckling av medicinsk humaniora, kulturgeografi, migration, psykisk hälsa, papperslösa och papperslöshet, fenomenologi

Anna Singer
Professor, Juridiska institutionen

Stefan Sjöström
Professor vid Centrum för socialt arbete (CESAR)

Psykiatri, tvångsvård, professionellas kommunikation

Santa Slokenberga Universitetslektor, Juridiska institutionen och forskare, Centrum för forsknings- och bioetik

Sabine Sten
Professor i osteoarkeologi

Ansvar för osteologiutbildningen som ges på Campus Gotland. Jag håller bland annat i en kurs i Paleopatologi där studenterna lär sig att tolka sjukliga förändringar och trauma i arkeologiska skelettmaterial i Osteologiska laboratoriet. Forskningsprojekt; Hälsa i arkeologiska skelettmaterial och Osteoporosis och osteoarthritis, då och nu.

Jenny Stern
Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Hälsofrämjande vårdmöten, sexuell och reproduktiv hälsa, graviditetsplanering, preventivmedelsrådgivning

Joakim Svartheden
Fakultetssamordnare vid Kansliet för medicin
Enhet: Området för läkarutbildning
Umeå universitet

Yrkeskunnande och den praktiska kunskapens teori, pedagogiskt ledarskap, det mänskliga mötet, etik och samhällsfilosofi

Catharina Svensson
Professor i molekylär virologi

Ylva Söderfeldt
Docent och universitetslektor i Idé- och lärdomshistoria. Föreståndare för Centrum för medicinsk humaniora

Disability history, patientorganisationer, relationen läkare-patient, expert- och lekmannakunskap inom medicin

Ann-Charlott Timander,
FD, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Rasbiologi, eugenik, kritisk teori, mänskliga rättigheter, identitetsbyggande, patientjournaler, fenomenologi, hermeneutik, tvångsvård, genus, klass, mental och emotion betryckthet, makt, motstånd, våld

Helena Tinnerholm Ljungberg
Postdoktor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

Historiska perspektiv på relationen mellan medicin, etik och politik, politisk reglering av reproduktion och familj, feministisk teori

Martin Tondel
Docent i arbets- och miljömedicin

Miljökänslighet, Tjernobyl, medicinsk antropologi, etik, riskkommunikation

Petra Werner-Kjellberg
FD i estetik, musikterapeut

Möten mellan musik och medicin samt lärande och estetik

Sven Widmalm
Professor i idé- och lärdomshistoria

Rasbiologins historia, biokemins historia, läkemedelsindustrins historia, psykiatrins historia

Anna Williams
Professor i litteraturvetenskap

Moderskapsstudier, vårdrelaterade berättelser, litteratur och genus

Senast uppdaterad: 2023-03-15