Artist-in-residence

Centrum för medicinsk humaniora

Artist-in-residence 2023: Anna Odell

Under hösten 2023 kommer Anna Odell att vara artist-in-residence vid Centrum för medicinsk humaniora CMH). Detta innebär att hon kommer att vara en del av forskningsmiljön vid CMH och arbeta med ett eget konstprojekt med titeln ”Psyket”. Projektet är ett videoverk som utforskar dynamiken i en personalgrupp när komplexa sociala situationer uppstår mellan patienter och vårdare inom slutenpsykiatrin.

Medicinsk humaniora handlar om att sätta frågor som rör medicin, sjukdom och hälsa i ett kulturellt och socialt sammanhang. Det är också ett tvärvetenskapligt forskningsfält där olika kunskapstraditioner från naturvetenskaperna och samhällsvetenskap/humaniora möts. Att bjuda in verksamma konstnärer genom ett Artist in residence-verksamhet är ett sätt för oss att föra in också konstnärliga perspektiv på medicin, vård och hälsa i detta redan tvärvetenskapliga fält. 

Anna Odell är en konstnär som gjort flera konstprojekt som tematiserar den psykiatriska vården. Mest uppmärksammat av dessa är kanske ”Okänd kvinna 2009-349701” 2009. Hennes föreslagna projekt ”Psyket” fortsätter arbetet i detta spår på ett nyfiket och nyskapande sätt. Psykisk hälsa och psykiatri är en av de grenar av medicinen som ofta blir föremål för studier inom medicinsk humaniora, kanske särskilt för dess karaktär som randfenomen mellan kropp och själ - medicin och själavård. Detta innebär att Anna Odells projekt passar mycket väl in i vår existerande verksamhet. 

Inom ramen för denna Artist in residence kommer vi också att arrangera ett öppet symposium på temat ”Konst i forskning – Forskning i konst” om hur konstnärer och forskare kan utveckla ny kunskap genom att närma sig varandras praktiker och kunskapstraditioner. Detta kommer att samarrangeras med UU Samverkan. 

Detta är en första satsning på artist in residence vid Centrum för medicinsk humaniora. Satsningen är ett initiativ för att främja konstnärliga perspektiv på medicin, farmaci och vård, samt de samhälleliga och kulturella frågor som relaterar till dem. Målsättningen med verksamheten är att undersöka och utveckla nya former för att utbyta erfarenhet och kunskap mellan konstnärer, forskare och studenter, för att på så sätt vidga de perspektiv med vilka vi undersöker och förstår fenomen och processer relaterade till medicinsk humaniora. Vår målsättning är att detta ska kunna bli ett återkommande inslag i verksamheten vid Centrum för medicinsk humaniora. 

Erika Sigvardsdotter, koordinator vid institutionen för idé- och lärdomshistoria, Anna Odell, konstnär och nytillträdd på rollen som artist-in-residence, och Ylva Söderfeldt, föreståndare för Centrum för medicinsk humaniora. Foto: Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2023-08-31