Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Tema och syfte

Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap har under senare år etablerats vid flera lärosäten i Sverige. En gemensam inriktning för dessa nätverk och miljöer är ambitionen att utveckla ett tvärvetenskapligt samarbete kring frågeställningar som rör medicin, hälsa, sjukdom och vård i vid bemärkelse. Samarbetet kan gälla såväl forskning som undervisning och inkluderar ofta ämnen från flera fakulteter. Att bedriva tvärvetenskaplig forskning och undervisning har dock sina särskilda utmaningar, det gäller såväl val av perspektiv och metoder som epistemologiska utgångspunkter.

Syftet med workshopen är att diskutera hur det växande intresset för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap har omsatts i praktiken i våra olika miljöer. Vilka erfarenheter av forskning och undervisning har hittills gjorts? Vilka utmaningar finns och hur ser möjligheterna ut att fortsätta att utveckla samarbetet mellan olika discipliner och fakulteter?

Tanken är att workshopen ska kunna bli ett tillfälle att utbyta erfarenheter och idéer om hur verksamheten ser ut och kan utvecklas vid våra respektive lärosäten, såväl inom forskning som undervisning. Därutöver hoppas vi att workshopen ska bli ett tillfälle att stärka det nationella nätverket inom medicinsk humaniora och samhällsvetenskap.

Tid och plats

Tid

8-9 februari 2018, från torsdag morgon till fredag lunch

Plats

Uppsala universitet, lokal meddelas senare

Deltagare och program

Deltagare

Vid workshopen kommer Felicity Callard, Birkbeck, University of London, aktuell med boken Rethinking Interdisciplinarity across the Social Sciences and Neurosciences (2015, tillsammans med Des Fitzgerald) och Jeremy Greene, föreståndare för Center for Medical Humanities and Social Medicine at the Johns Hopkins University School of Medicine, att medverka. Dessutom kommer representanter för de olika nationella nätverken att presentera verksamheten i sina respektive miljöer.

Program

Program kommer senare. Fullständigt program skickas ut till de som har anmält sig.